SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
4
8
7
6
1

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ QUÝ I NĂM 2019

TT
HS 
Tên
TTHC
Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
SĐT 
Cơ quan chủ trì
giải quyết
Nhận và Trả kết quả
Nhận
HS
Hẹn trả
KQ
Trả KQ Phương thức nhận KQ
1 1 MTP
HĐKC
Tô Tấn Bửu Định Thành, ĐH Sở LĐTBXH 03/01/2019 09/01/2019    
2 2 MTP
CĐHH
Đào Văn Đời Định Thành, ĐH Sở LĐTBXH 03/01/2019 09/01/2019    
3 3 MTP
CCGĐCM
Phan Thị Tím Định Thành, ĐH Sở LĐTBXH 03/01/2019 09/01/2019    
4 4 MTP
TNLS
Tô Thị Đài Long Điền, ĐH Sở LĐTBXH 03/01/2019 09/01/2019 07/01/2019  
5 5 Chuyển TB Huỳnh Thành Đô Bạc Liêu- Cần Thơ Sở LĐTBXH 03/01/2019 21/01/2019    
6 6 Chuyển
TB+CĐHH
Nguyễn Văn Để Bạc Liêu - Cà Mau Sở LĐTBXH 04/01/2019 22/01/2019    
7 7 Chuyển NCC Lê Thị Bảy Bạc Liêu - TPHCM Sở LĐTBXH 04/01/2019 22/01/2019    
8 8 MTP
HĐKC
Trịnh Thị Hai (Đen) Vĩnh Thanh, PL Sở LĐTBXH 04/01/2019 10/01/2019    
9 9 MTP
HĐKC
Nguyễn Thị Thưng Vĩnh Thanh, PL Sở LĐTBXH 04/01/2019 10/01/2019    
10 10 Tù đày Nguyễn Văn Tròn Vĩnh Thanh, PL Sở LĐTBXH 04/01/2019 17/01/2019    
11 11 MTP
TNLS
Nguyễn Thị Ngôn Phước Long, PL Sở LĐTBXH 04/01/2019 10/01/2019    
12 12 CĐHH Ngô Hữu Nghị Phước Long, PL Sở LĐTBXH 04/01/2019 22/04/2019    
13 13 CĐHH Quách Văn Dững Vĩnh Phú Đông, PL Sở LĐTBXH 04/01/2019 22/04/2019    
14 14 CĐHH Lê Thị Chạnh Vĩnh Phú Tây, PL Sở LĐTBXH 04/01/2019 22/04/2019    
15 15 CĐHH
(Con)
Nguyễn Thị Kim Tiền Phước Long, PL Sở LĐTBXH 04/01/2019 22/04/2019    
16 16 Thờ cúng
LS
LS: Trần Bình Trọng Phong Thạnh Tây B, PL Sở LĐTBXH 04/01/2019 17/01/2019    
17 17 Thờ cúng
LS
LS: Nguyễn Văn Hai Phong Thạnh Tây B, PL Sở LĐTBXH 04/01/2019 17/01/2019 07/01/2019  
18 18 MTP
HĐKC
Lê Văn Biện Phong Thạnh A, GR Sở LĐTBXH 05/01/2018 11/01/2019    
19 19 MTP
HĐKC
Nguyễn Văn Xía Phong Thạnh, GR Sở LĐTBXH 05/01/2018 11/01/2019    
20 20 MTP TB Nguyễn Thị Lữ Phong Thạnh A, GR Sở LĐTBXH 05/01/2018 11/01/2019    
21 21 MTP
CCGĐCM
Châu Thị Giao Phường 1, GR Sở LĐTBXH 05/01/2018 11/01/2019    
22 22 MTP
TNLS
Nguyễn Thị Mười Phong Thạnh Đông, GR Sở LĐTBXH 05/01/2018 11/01/2019    
23 23 Thờ cúng
LS
LS: Tạ Văn Công Hộ Phòng, GR Sở LĐTBXH 05/01/2018 18/01/2019    
24 24 Thờ cúng
LS
LS: Nguyễn Văn Ráng Phong Thạnh A, GR Sở LĐTBXH 05/01/2018 18/01/2019    
25 25 CĐHH Trần Hoàng Chương Phường 1, GR Sở LĐTBXH 05/01/2018 15/01/2019
23/04/2019
   
26 26 MTP
TNLS
Trương Thị Tám Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 05/01/2018 11/01/2019    
27 27 BHYT Sơn Thị Nhang Vĩnh Mỹ B, HB Sở LĐTBXH 05/01/2018 15/01/2019    
28 28 BHYT Nguyễn Thị Kim Loan Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 05/01/2018 15/01/2019    
29 29 BHYT Nguyễn Thị Đẹp Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 05/01/2018 15/01/2019    
30 30 BHYT Trương Thanh Tùng Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 05/01/2018 15/01/2019    
31 31 BHYT Nguyễn Duy Hưng TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 05/01/2018 15/01/2019    
32 32 BHYT Trần Thị Gấm TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 05/01/2018 15/01/2019    
33 33 BHYT Trần Bích Thủy TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 05/01/2018 15/01/2019    
34 34 BHYT Châu Văn Mong TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 05/01/2018 15/01/2019    
35 35 BHYT Mai Văn Phải TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 05/01/2018 15/01/2019    
36 36 BHYT Nguyễn Thị Bạch TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 05/01/2018 15/01/2019    
37 37 CĐHH Trần Văn Trận Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019
24/04/2019
   
38 38 BHYT Huỳnh Thị Út Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
39 39 BHYT Phạm Hùng Dũng Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
40 40 BHYT Phạm Thị Quới Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
41 41 BHYT Trần Kim Dung Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
42 42 BHYT Nguyễn Thị Dung Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
43 43 BHYT Phan Văn Tư Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
44 44 BHYT Nguyễn Văn Ẩn Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
45 45 BHYT Phạm Thị Nương Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
46 46 BHYT Trương Thị Nga Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
47 47 BHYT Trịnh Văn Bảnh Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
48 48 BHYT Lê Văn Nguyên Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
49 49 BHYT Trần Văn Bảo Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
50 50 BHYT Phạm Văn Cang Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
51 51 BHYT Nguyễn Thị Đèo Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
52 52 BHYT Nguyễn Văn Nhung Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
53 53 BHYT Nguyễn Nghi Quân Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
54 54 BHYT Nguyễn Văn Lẹ Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
55 55 BHYT Dương Thế Phong Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
56 56 BHYT Trần Văn Đực Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
57 57 BHYT Nguyễn Thị Kệ Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
58 58 BHYT Đỗ Văn Tâm Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
59 59 BHYT Trần Văn Điệp Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
60 60 BHYT Trương Văn Cẩn Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
61 61 BHYT Lê Thị Nương Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
62 62 BHYT Phan Trung Hoa Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
63 63 BHYT Nguyễn Văn Quảnh Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
64 64 BHYT Trương Văn Hiền Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 16/01/2019    
65 65 Cấp lại
TQGC
LS: Phạm Văn Sâm Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 07/01/2019 25/02/2019    
66 66 Nội qui
Công ty CP Cơ Khí - Xây Lắp Điện
Bạc Liêu
Phường 7, BL Sở LĐTBXH 07/01/2019 14/01/2019    
67 67 Thỏa ước
LĐTT
Công ty CP Cơ Khí - Xây Lắp Điện
Bạc Liêu
Phường 7, BL Sở LĐTBXH 07/01/2019 23/01/2019