SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
4
8
6
1
2

 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ QUÝ I NĂM 2019


HS 
Tên
TTHC
Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ
SĐT 
Cơ quan chủ trì
giải quyết
Nhận và Trả kết quả
Nhận
HS
Hẹn trả
KQ
Trả KQ Phương thức nhận KQ Ký nhận
1 MTP
HĐKC
Tô Tấn Bửu Định Thành, ĐH Sở LĐTBXH 1/3/2019 1/9/2019 08/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (14/01/2019)
2 MTP
CĐHH
Đào Văn Đời Định Thành, ĐH Sở LĐTBXH 1/3/2019 1/9/2019 08/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (14/01/2019)
3 MTP
CCGĐCM
Phan Thị Tím Định Thành, ĐH Sở LĐTBXH 1/3/2019 1/9/2019 08/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (14/01/2019)
4 MTP
TNLS
Tô Thị Đài Long Điền, ĐH Sở LĐTBXH 1/3/2019 1/9/2019 07/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (14/01/2019)
5 Chuyển TB Huỳnh Thành Đô Bạc Liêu- Cần Thơ Sở LĐTBXH 1/3/2019 1/21/2019 08/01/2019 Trực tiếp  
6 Chuyển
TB+CĐHH
Nguyễn Văn Để Bạc Liêu - Cà Mau Sở LĐTBXH 1/4/2019 1/22/2019 17/01/2019 Trực tiếp Lập (24/01/2019)
7 Chuyển
CCGĐCM
Lê Thị Bảy Bạc Liêu - TPHCM Sở LĐTBXH 1/4/2019 1/22/2019 17/01/2019 Trực tiếp Lê Thanh Dũng (22/01/2019)
8 MTP
HĐKC
Trịnh Thị Hai (Đen) Vĩnh Thanh, PL Sở LĐTBXH 1/4/2019 1/10/2019 09/01/2019 Trực tiếp Nguyễn Thanh Sang (15/01/2019)
9 MTP
HĐKC
Nguyễn Thị Thưng Vĩnh Thanh, PL Sở LĐTBXH 1/4/2019 1/10/2019 09/01/2019 Trực tiếp Nguyễn Thanh Sang (15/01/2019)
10 Tù đày Nguyễn Văn Tròn Vĩnh Thanh, PL Sở LĐTBXH 1/4/2019 1/17/2019 10/01/2019 Trực tiếp Nguyễn Thanh Sang (15/01/2019)
11 MTP
TNLS
Nguyễn Thị Ngôn Phước Long, PL Sở LĐTBXH 1/4/2019 1/10/2019 09/01/2019 Trực tiếp Nguyễn Thanh Sang (15/01/2019)
12 CĐHH Ngô Hữu Nghị Phước Long, PL Sở LĐTBXH 1/4/2019 14/01/2019
22/04/2019
14/01/2019 Trực tiếp Nguyễn Thanh Sang (15/01/2019)
13 CĐHH Quách Văn Dững (Vững) Vĩnh Phú Đông, PL Sở LĐTBXH 1/4/2019 14/01/2019
22/04/2019
14/01/2019 Trực tiếp Nguyễn Thanh Sang (15/01/2019)
14 CĐHH Lê Thị Chạnh Vĩnh Phú Tây, PL Sở LĐTBXH 1/4/2019 14/01/2019
22/04/2019
14/01/2019 Trực tiếp Nguyễn Thanh Sang (15/01/2019)
15 CĐHH
(Con)
Nguyễn Thị Kim Tiền Phước Long, PL Sở LĐTBXH 1/4/2019 14/01/2019
22/04/2019
Đi 14/01/2019 Trực tiếp  
16 Thờ cúng
LS
LS: Trần Bình Trọng Phong Thạnh Tây B, PL Sở LĐTBXH 1/4/2019 1/17/2019 09/01/2019 Trực tiếp Nguyễn Thanh Sang (15/01/2019)
17 Thờ cúng
LS
LS: Nguyễn Văn Hai Phong Thạnh Tây B, PL Sở LĐTBXH 1/4/2019 1/17/2019 07/01/2019 Trực tiếp Nguyễn Thanh Sang (15/01/2019)
18 MTP
HĐKC
Lê Văn Biện Phong Thạnh A, GR Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/11/2019 10/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (22/01/2019)
19 MTP
HĐKC
Nguyễn Văn Xía Phong Thạnh, GR Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/11/2019 10/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (22/01/2019)
20 MTP TB Nguyễn Thị Lữ Phong Thạnh A, GR Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/11/2019 10/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (22/01/2019)
21 MTP
CCGĐCM
Châu Thị Giao Phường 1, GR Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/11/2019 08/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (10/01/2019)
22 MTP
TNLS
Nguyễn Thị Mười Phong Thạnh Đông, GR Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/11/2019 09/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (10/01/2019)
23 Thờ cúng
LS
LS: Tạ Văn Công Hộ Phòng, GR Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/18/2019 09/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (10/01/2019)
24 Thờ cúng
LS
LS: Nguyễn Văn Ráng Phong Thạnh A, GR Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/18/2019 09/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (10/01/2019)
25 CĐHH Trần Hoàng Chương Phường 1, GR Sở LĐTBXH 1/5/2018 15/01/2019
23/04/2019
Đi 08/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp  
26 MTP
TNLS
Trương Thị Tám Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/11/2019 09/01/2019 Trực tiếp Quách Tấn Vinh (10/01/2019)
27 BHYT Sơn Thị Nhang Vĩnh Mỹ B, HB Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/15/2019 09/01/2019 Trực tiếp Quách Tấn Vinh (10/01/2019)
28 BHYT Nguyễn Thị Kim Loan Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/15/2019 09/01/2019 Trực tiếp Quách Tấn Vinh (10/01/2019)
29 BHYT Nguyễn Thị Đẹp Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/15/2019 09/01/2019 Trực tiếp Quách Tấn Vinh (10/01/2019)
30 BHYT Trương Thanh Tùng Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/15/2019 09/01/2019 Trực tiếp Quách Tấn Vinh (10/01/2019)
31 BHYT Nguyễn Duy Hưng TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/15/2019 09/01/2019 Trực tiếp Quách Tấn Vinh (10/01/2019)
32 BHYT Trần Thị Gấm TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/15/2019 09/01/2019 Trực tiếp Quách Tấn Vinh (10/01/2019)
33 BHYT Trần Bích Thủy TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/15/2019 09/01/2019 Trực tiếp Quách Tấn Vinh (10/01/2019)
34 BHYT Châu Văn Mong TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/15/2019 09/01/2019 Trực tiếp Quách Tấn Vinh (10/01/2019)
35 BHYT Mai Văn Phải TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/15/2019 09/01/2019 Trực tiếp Quách Tấn Vinh (10/01/2019)
36 BHYT Nguyễn Thị Bạch TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 1/5/2018 1/15/2019 09/01/2019 Trực tiếp Quách Tấn Vinh (10/01/2019)
37 CĐHH Trần Văn Trận Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 16/01/2019
24/04/2019
Đi 08/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (28/02/2019)
38 BHYT Huỳnh Thị Út Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
39 BHYT Phạm Hùng Dũng Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
40 BHYT Phạm Thị Quới Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
41 BHYT Trần Kim Dung Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
42 BHYT Nguyễn Thị Thu Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
43 BHYT Phan Văn Tư Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
44 BHYT Nguyễn Văn Ẩn Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
45 BHYT Phạm Thị Nương Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
46 BHYT Trương Thị Nga Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
47 BHYT Trịnh Văn Bảnh Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
48 BHYT Lê Văn Nguyên Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
49 BHYT Trần Văn Bảo Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
50 BHYT Phạm Văn Cang Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
51 BHYT Nguyễn Thị Đèo Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
52 BHYT Nguyễn Văn Nhung Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
53 BHYT Nguyễn Nghi Quân Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
54 BHYT Nguyễn Văn Lẹ Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
55 BHYT Dương Thế Phong Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
56 BHYT Trần Văn Đực Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
57 BHYT Nguyễn Thị Kệ Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
58 BHYT Đỗ Văn Tâm Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
59 BHYT Trần Văn Điệp Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
60 BHYT Trương Văn Cẩn Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
61 BHYT Lê Thị Nương Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
62 BHYT Phan Trung Hoa Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
63 BHYT Nguyễn Văn Quảnh Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
64 BHYT Trương Văn Hiền Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/16/2019 07/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (11/01/2019)
65 Cấp lại
TQGC
LS: Phạm Văn Sâm Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/7/2019 2/25/2019   Trực tiếp  
66 Nội qui
Công ty CP Cơ Khí - Xây Lắp Điện
Bạc Liêu
Phường 7, BL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/14/2019 14/01/2019 Trực tiếp  
67 Thỏa ước
LĐTT
Công ty CP Cơ Khí - Xây Lắp Điện
Bạc Liêu
Phường 7, BL Sở LĐTBXH 1/7/2019 1/23/2019 21/01/2019 Trực tiếp  
68 Chuyển
HĐKC
Nguyễn Thị Tới Hồng Dân - Kiên Giang Sở LĐTBXH 1/8/2019 1/25/2019 24/01/2019 Trực tiếp  
69 MTP
HĐKC
Trần Văn Tiết Vĩnh Lộc, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/16/2019 16/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
70 MTP
TNLS
Bùi Thị Thời Ninh Thạnh Lợi, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/16/2019 11/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
71 MTP TB Lê Hoàng Ninh Vĩnh Lộc, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/16/2019 16/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
72 MTP
HĐKC
Nguyễn Thị Lời Ninh Quới A, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/16/2019 16/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
73 MTP
HĐKC
Nguyễn Thị Rớt (Rốt) Vĩnh Lộc A, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/16/2019 16/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
74 MTP
HĐKC
Lê Thị Đẹp Ninh Quới A, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/16/2019 16/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
75 Thờ cúng
LS
Ngô Tấn Thành Vĩnh Lộc, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/23/2019 11/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
76 Thờ cúng
LS
Phạm Kiến Đước Ninh Quới A, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/23/2019 11/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
77 Thờ cúng
LS
Trương Ngọc Em Ninh Thạnh Lợi, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/23/2019 11/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
78 BMVNAH Mai Thị Kía Vĩnh Lộc, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/16/2019 11/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
79 BMVNAH Nguyễn Thị Hai Lộc Ninh, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/16/2019 11/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
80 BMVNAH Nguyễn Thị Dát (Giác) Ninh Hòa, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/16/2019 11/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
81 BMVNAH Trần Thị Hai Vĩnh Lộc, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/16/2019 11/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
82 BMVNAH Thị Di Ninh Thạnh Lợi, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/16/2019 11/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
83 CĐHH Ngô Thị Ba Ninh Quới, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 26/04/2019
18/01/2019
Đi 15/01/2019
25/02/2019
Trực tiếp Trịnh Văn Sấu (28/02/2019)
84 CĐHH Đinh Thị Lê Ninh Quới, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 26/04/2019
18/01/2019
Đi 15/01/2019
25/02/2019
Trực tiếp Trịnh Văn Sấu (28/02/2019)
85 CĐHH Nguyễn Hồng Tươi Ninh Quới, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 26/04/2019
18/01/2019
Đi 18/01/2019
25/02/2019
Trực tiếp Trịnh Văn Sấu (28/02/2019)
86 CĐHH Tăng Thị Hót
Cha: Trần Văn Hoàng
Vĩnh Lộc, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 26/04/2019
18/01/2019
14/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
87 Sửa đổi TT LS: Đặng Văn Hoàng Ngan Dừa, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/30/2019 15/01/2019 Trực tiếp Quách Văn Đẹp (18/01/2019)
88 Sửa đổi TT LS: Lê Văn Thuyền Ngan Dừa, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/30/2019 15/01/2019 Trực tiếp  
89 Sửa đổi TT LS: Nguyễn Văn Thi Vĩnh Lộc A, HD Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/30/2019 15/01/2019 Trực tiếp  
90 Sửa đổi TT TB: Trần Văn Tài Long Điền Đông A, ĐH Sở LĐTBXH 1/9/2019 2/13/2019 24/01/2019 Trực tiếp  
91 Sửa đổi TT LS: Ngô Văn Vinh Hưng Hội, VL Sở LĐTBXH 1/9/2019 1/9/2019 09/01/2019 Trực tiếp Ngô Tuyết Ngoan (09/01/2019)
92 Tù đày Nguyễn Văn Quang Phong Thạnh A, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 1/24/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (22/01/2019)
93 Tù đày Nguyễn Văn Trong Phong Thạnh A, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 1/24/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (22/01/2019)
94 CĐHH Ngô Thị Hoa Tân Phong, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 29/04/2019
21/01/2019
Đi 15/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp  
95 CĐHH Lý Quốc Mẫn Tân Phong, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 29/04/2019
21/01/2019
16/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (22/01/2019)
96 MTP
CĐHH+CĐHH
Chung Thị Phường Phong Thạnh, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 1/17/2019 14/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (15/01/2019)
97 Chuyển
HĐKC
Đào Ngọc Dung Giá Rai - Bình Thuận Sở LĐTBXH 1/10/2019 1/29/2019 15/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (22/01/2019)
98 Chuyển (sao y)
HSLS
LS: Huỳnh Văn Thoại
Huỳnh Thị Út
Giá Rai - Cà Mau Sở LĐTBXH 1/10/2019 1/29/2019 15/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (22/01/2019)
99 Chuyển (sao y)
HSLS
LS: Huỳnh Văn Thoại
Huỳnh Thị Bình
Giá Rai - Cà Mau Sở LĐTBXH 1/10/2019 1/29/2019 15/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (22/01/2019)
100 Hồ sơ
liệt sĩ
Trần Văn Chiếu Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
101 Hồ sơ
liệt sĩ
Kha Văn Thêm Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
102 Hồ sơ
liệt sĩ
Trần Văn Tệt Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
103 Hồ sơ
liệt sĩ
Phan Văn Xô Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
104 Hồ sơ
liệt sĩ
Tô Văn Kiên Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
105 Hồ sơ
liệt sĩ
Nguyễn Văn A Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
106 Hồ sơ
liệt sĩ
Nguyễn Văn Trọng Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
107 Hồ sơ
liệt sĩ
Ngô Văn Chiêu Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
108 Hồ sơ
liệt sĩ
Nguyễn Văn Chơi Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
109 Hồ sơ
liệt sĩ
Lê Văn Xê Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
110 Hồ sơ
liệt sĩ
Đặng Văn Lân Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
111 Hồ sơ
liệt sĩ
Lâm Thị Ba Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
112 Hồ sơ
liệt sĩ
Huỳnh Văn Hội Phong Thạnh Tây, GR Sở LĐTBXH 1/10/2019 K qui định   Trực tiếp  
113 MTP
TNLS
Lê Văn Dệt Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/18/2019 15/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
114 MTP
CCGĐCM
Biện Công Trường Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/18/2019 16/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
115 Thờ cúng
LS
LS: Lê Văn Bảnh Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/25/2019 15/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
116 Thờ cúng
LS
LS: Lê Văn Chinh Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/25/2019 15/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
117 BHYT Huỳnh Thị Thanh Nga Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
118 BHYT Huỳnh Văn Bảy Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
119 BHYT Trần Văn Hồng Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
120 BHYT Huỳnh Văn Quang Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
121 BHYT Huỳnh Văn Bé Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
122 BHYT Huỳnh Văn Tư Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
123 BHYT Trần Văn Mai Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
124 BHYT Huỳnh Văn Công Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
125 BHYT Nguyễn Văn Lý Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
126 BHYT Huỳnh Tứ Phương Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
127 BHYT Lê Văn Phương Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
128 BHYT Đặng Văn Hoàng Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
129 BHYT Nguyễn Văn Ký Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
130 BHYT Đặng Thị Nhung Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
131 BHYT Đặng Hoàng Anh Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
132 BHYT Hồng Thị Nhàn Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
133 BHYT Nguyễn Thị Việt Phương Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
134 BHYT Nguyễn Thị Thảo Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
135 BHYT Trần Thị Diễn Châu Hưng, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
136 BHYT Hà Văn Rồng Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
137 BHYT Lâm Văn Ngướl Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
138 BHYT Lâm Thị Nía Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/22/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (17/01/2019)
139 Sửa đổi TT LS: Lâm Văn Chuối Phong Thạnh A, GR Sở LĐTBXH 1/11/2019 1/11/2019 11/01/2019 Trực tiếp Lâm Thanh Tuấn (11/01/2019)
140 Sửa đổi TT TB: Nguyễn Văn Pháp Phong Thạnh Đông, GR Sở LĐTBXH 1/14/2019 2/18/2019 24/01/2019 Trực tiếp  
141 Tù đày Nguyễn Hồng Phước Long Điền Đông, ĐH Sở LĐTBXH 1/14/2019 1/28/2019 23/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
142 Thờ cúng
LS
LS: Đồng Văn Quang An Trạch A, ĐH Sở LĐTBXH 1/14/2019 1/28/2019 22/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
143 Thờ cúng
LS
LS: Đồng Văn Vần An Trạch A, ĐH Sở LĐTBXH 1/14/2019 1/28/2019 25/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
144 Thờ cúng
LS
LS: Nguyễn Văn Hồng Long Điền Đông A, ĐH Sở LĐTBXH 1/14/2019 1/28/2019 22/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
145 Thờ cúng
LS
LS: Hồ Văn Cà Điền Hải, ĐH Sở LĐTBXH 1/14/2019 1/28/2019 25/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
146 CĐHH Lê Thị Xuân Định Thành, ĐH Sở LĐTBXH 1/14/2019 1/28/2019 Đi 16/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp  
147 CĐHH Hồ Văn Nhiều Định Thành, ĐH Sở LĐTBXH 1/14/2019 02/05/2019
23/01/2019
Đi 16/01/2019
25/02/2019
Trực tiếp Hồ Thị Miền (27/02/2019)
148 CĐHH Trần Bé Hai Định Thành, ĐH Sở LĐTBXH 1/14/2019 02/05/2019
23/01/2019
Đi 16/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp  
149 CĐHH Tạ Văn Dữ (Giữ) Long Điền Đông, ĐH Sở LĐTBXH 1/14/2019 02/05/2019
23/01/2019
21/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
150 CĐHH Huỳnh Văn Mau Long Điền Đông, ĐH Sở LĐTBXH 1/14/2019 02/05/2019
23/01/2019
16/01/2019 Trực tiếp Nguyễn Minh Lân (17/01/2019)
151 MTP
HĐKC
Ngô Văn Trọng Phong Thạnh A, GR Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 22/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (22/01/2019)
152 Chuyển (sao y)
HSLS
LS: Trần Văn Phước
Trần Thị Hồng
Hồng Dân - Kiên Giang Sở LĐTBXH 1/15/2019 2/1/2019 22/01/2019 Trực tiếp Nguyễn Văn Cầu (29/01/2019)
153 MTP T
TNLS, TĐ
Trần Thị Hía Phường 7, BL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 22/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (22/01/2019)
154 MTP TB
TNLS
Giang Thị Hoa Phường 7, BL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 22/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (22/01/2019)
155 MTP TB
CĐHH
Nguyễn Hữu Tâm Phường 7, BL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 21/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (22/01/2019)
156 MTP TB
CĐHH
Phan Thanh Xuân Phường 2, BL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 22/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
157 MTP
HĐKC
Lý Công Phán Phường 3, BL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 22/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (22/01/2019)
158 CĐHH Trương Hồng Thu Phường 1, BL Sở LĐTBXH 1/15/2019 03/05/2019
24/01/2019
Đi 21/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp  
159 CĐHH Nguyễn Thị Xuân Phường 2, BL Sở LĐTBXH 1/15/2019 03/05/2019
24/01/2019
Đi 21/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp  
160 Chuyển
HSLS
LS: Lâm Văn Hoài (Lâm Văn Hải) TPBL - Sóc Trăng Sở LĐTBXH 1/15/2019 2/1/2019 29/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
161 Chuyển
HSLS
LS: Lâm Văn Huyện TPBL - Sóc Trăng Sở LĐTBXH 1/15/2019 2/1/2019 25/01/2019 Trực tiếp  
162 MTP
HĐKC
Võ Văn Liễu Vĩnh Phú Đông, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
163 MTP
HĐKC
Nguyễn Thị Út Vĩnh Phú Đông, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
164 MTP
HĐKC
Võ Thị Nga xã Phước Long, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
165 MTP
TNLS
Lê Thị Tư Phong Thạnh Tây A, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
166 MTP
TNLS
Võ Thị Tám Phong Thạnh Tây A, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
167 MTP
TNLS
Nguyễn Thị Khưng Vĩnh Thanh, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
168 MTP
TNLS
Dương Thị Tốt Vĩnh Thanh, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/22/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
169 BHYT Phạm Văn Thích Phong Thạnh Tây B, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/24/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
170 BHYT Lê Văn Quang xã Phước Long, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/24/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
171 BHYT Lê Thị Mỹ xã Phước Long, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/24/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
172 BHYT Lê Thị Tư xã Phước Long, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/24/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
173 BHYT Lê Văn Nhanh xã Phước Long, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/24/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
174 BHYT Nguyễn Thị Thẩm Vĩnh Phú Đông, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/24/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
175 BHYT Thái Minh Tấn Vĩnh Thanh, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/24/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
176 BHYT Lê Thị Diểm Vĩnh Thanh, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/24/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
177 BHYT Lê Thị Tiến TT Phước Long, PL Sở LĐTBXH 1/15/2019 1/24/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
178 Thờ cúng
LS
LS: Ngô Thị Đinh Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 1/16/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Đặng Tuấn Vinh (24/01/2019)
179 Thờ cúng
LS
LS: Châu Văn Đông Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 1/16/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Đặng Tuấn Vinh (24/01/2019)
180 Thờ cúng
LS
LS: Nguyễn Văn Đức Vĩnh Bình, HB Sở LĐTBXH 1/16/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Đặng Tuấn Vinh (24/01/2019)
181 Thờ cúng
LS
LS: Nguyễn Văn Lộc Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 1/16/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Đặng Tuấn Vinh (24/01/2019)
182 CĐHH Đặng Thị Ánh Nguyệt Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 1/16/2019 06/05/2019
25/01/2019
Đi 21/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp Huỳnh Thanh Ngợi (28/02/2019)
183 CĐHH Dương Tuấn (Tấn) Em Vĩnh Thịnh, HB Sở LĐTBXH 1/16/2019 06/05/2019
25/01/2019
23/01/2019 Trực tiếp Đặng Tuấn Vinh (24/01/2019)
184 CĐHH Nguyễn Văn Hải Vĩnh Bình, HB Sở LĐTBXH 1/16/2019 06/05/2019
25/01/2019
Đi 21/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp Huỳnh Thanh Ngợi (28/02/2019)
185 BHYT Võ Hoàng Ca Vĩnh Mỹ A, HB Sở LĐTBXH 1/16/2019 1/25/2019 23/01/2019 Trực tiếp Đặng Tuấn Vinh (24/01/2019)
186 BHYT Hồ Thị Minh Vĩnh Mỹ A, HB Sở LĐTBXH 1/16/2019 1/25/2019 23/01/2019 Trực tiếp Đặng Tuấn Vinh (24/01/2019)
187 BHYT Bùi Thị Huệ TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 1/16/2019 1/25/2019 23/01/2019 Trực tiếp Đặng Tuấn Vinh (24/01/2019)
188 BHYT Đặng Thị Tuyến Vĩnh Bình, HB Sở LĐTBXH 1/16/2019 1/25/2019 23/01/2019 Trực tiếp Đặng Tuấn Vinh (24/01/2019)
189 MTP
TNLS+CĐHH
Chung Thị Phường Phong Thạnh, GR Sở LĐTBXH 1/16/2019 1/23/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (22/01/2019)
190 BHYT Trần Văn Đời Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
191 BHYT Nhan Hồng Giỏi Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
192 BHYT Huỳnh Minh Sang Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
193 BHYT Lê Thị Sáng Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
194 BHYT Đặng Thị Ba Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
195 BHYT Trần Thị Hà Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
196 BHYT Trần Thị Sãnh Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
197 BHYT Trần Văn Thủy Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
198 BHYT Lê Văn Chiêu Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
199 BHYT Trần Văn An Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
200 BHYT Trần Văn Nhương Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
201 BHYT Bùi Văn Chức Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
202 BHYT Nguyễn Thị Lủng Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
203 BHYT Nguyễn Thị Nghi Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
204 BHYT Nguyễn Thị Cách Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
205 BHYT Nguyễn Văn Mận  Châu Hưng, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
206 BHYT Lý Văn Năm Vĩnh Hưng, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
207 BHYT Trần Văn Mên Vĩnh Hưng, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
208 BHYT Ngô Văn Chung Vĩnh Hưng, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
209 BHYT Trần Thị Lùng Vĩnh Hưng, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
210 BHYT Lâm Thị Lệ Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
211 BHYT Trần Văn Hận Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
212 BHYT Võ Văn Đạo Châu Hưng, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
213 BHYT Lê Quốc Việt Long Thạnh, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
214 BHYT Lê Hoàng Bảnh Long Thạnh, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
215 BHYT Nguyễn Thanh Thảo Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/28/2019 21/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
216 CĐHH Thái Văn Bal Châu Hưng, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 07/05/2019
28/01/2019
Đi 21/01/2019
25/02/2019
Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (28/02/2019)
217 Thờ cúng
LS
LS: Hồ Văn Sang Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/31/2019 22/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
218 Thờ cúng
LS
LS: Tăng Son Hưng Hội, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/31/2019 22/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
219 Thờ cúng
LS
LS: Danh Cum Hưng Hội, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/31/2019 22/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
220 Thờ cúng
LS
LS: Huỳnh Văn Sến Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/31/2019 22/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
221 Thờ cúng
LS
Ls: Tạ Tấn Bảy An Trạch, ĐH Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/31/2019 22/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
222 Thờ cúng
LS
Ls: Tạ Tấn Thành An Trạch, ĐH Sở LĐTBXH 1/17/2019 1/31/2019 22/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
223 CĐHH Châu Đông Á Long Điền Đông Sở LĐTBXH 1/17/2019 07/05/2019
28/01/2019
Đi 21/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp  
224 Chuyển
HĐKC
Dương Văn Sang Hồng Dân - Kiên Giang Sở LĐTBXH 1/18/2019 2/9/2019 29/01/2019 Trực tiếp  
225 MTP TB Huỳnh Văn Mười Long Điền Đông, ĐH Sở LĐTBXH 1/18/2019 1/25/2019 25/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
226 MTP
CCGĐCM
Trần Thị Dung Long Điền Tây, ĐH Sở LĐTBXH 1/18/2019 1/25/2019 21/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
227 MTP
HĐKC
Trần Văn Tến Long Điền Đông, ĐH Sở LĐTBXH 1/18/2019 1/25/2019 25/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
228 MTP
HĐKC
Lê Đức Hòa Long Điền, ĐH Sở LĐTBXH 1/18/2019 1/25/2019 25/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
229 MTP
HĐKC
Nguyễn Thị Liền Gành Hào, ĐH Sở LĐTBXH 1/18/2019 1/25/2019 25/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
230 MTP
tù đày
Ngô Văn Phất Long Điền, ĐH Sở LĐTBXH 1/18/2019 1/25/2019 25/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
231 MTP
HĐKC
Nguyễn Văn Ích Long Điền Tây, ĐH Sở LĐTBXH 1/18/2019 1/25/2019 25/01/2019 Trực tiếp Trương Minh Sơn (28/01/2019)
232 MTP TB
CĐHH
Nguyễn Văn Nhị Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/28/2019 28/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (30/01/2019)
233 BHYT Võ Thị Ánh Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
234 BHYT Nguyễn Thị Tuyết Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
235 BHYT Hồng Văn Tỵ Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
236 BHYT Nguyễn Trung Thành Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
237 BHYT Trần Ngọc Bích Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (25/01/2019)
238 BHYT Nguyễn Lưu Thiên Ý Phường 7, BL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
239 BHYT Nguyễn Nhật Quyền Phường 7, BL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
240 BHYT Lâm Văn Nghét Phường 7, BL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
241 BHYT Trần Văn Thắng Hưng Phú, PL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
242 BHYT Hồ Văn Tám Hưng Phú, PL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
243 BHYT Huỳnh Văn Sơn Phong Thạnh Tây B, PL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
244 BHYT Phạm Kim Hoàng Phong Thạnh Tây B, PL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
245 BHYT Lâm Thị Hừng Phong Thạnh Tây B, PL Sở LĐTBXH 1/21/2019 1/30/2019 22/01/2019 Trực tiếp Văn Công Mộng (28/01/2019)
245 A MTP
HĐKC
Huỳnh Văn Sol Phong Tân, GR Sở LĐTBXH 1/22/2019 1/29/2019 29/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (30/01/2019)
246 MTP
HĐKC
Huỳnh Văn Quý Phong Tân, GR Sở LĐTBXH 1/22/2019 1/29/2019 29/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (30/01/2019)
247 MTP TB Giang Trung Tâm Tân Phong, GR Sở LĐTBXH 1/22/2019 1/29/2019 29/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (30/01/2019)
248 CĐHH Đặng Thị Định Phong Thạnh Đông, GR Sở LĐTBXH 1/22/2019 13/05/2019
31/01/2019
Đi 24/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp  
249 Chuyển
CĐHH
Ngô Minh Vũ Giá Rai - Đông Hải Sở LĐTBXH 1/22/2019 2/15/2019 14/02/2019 Trực tiếp  
250 Chuyển (sao y)
HSLS
LS: Huỳnh Văn Thoại Giá Rai - Phước Long Sở LĐTBXH 1/22/2019 2/15/2019 29/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (30/01/2019)
251 MTP
HĐKC
Nguyễn Thị Viễn Phường 5, BL Sở LĐTBXH 1/22/2019 1/29/2019 29/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
252 Thờ cúng
LS
LS: Trương Văn Châu Phường 5, BL Sở LĐTBXH 1/22/2019 2/12/2019 29/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
253 Thờ cúng
LS
LS: Thái Xuân Sơn Phường 3, BL Sở LĐTBXH 1/22/2019 2/12/2019 29/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
254  BHYT Thạch Thị Xuông Vĩnh Trạch Đông, BL Sở LĐTBXH 1/22/2019 1/31/2019 29/01/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
255 CĐHH Trương Thị Thao Ninh Quới A, HD Sở LĐTBXH 1/23/2019 14/05/2019
01/02/2019
Đi 31/01/2019
25/02/2019
Trực tiếp Trịnh Văn Sấu (28/02/2019)
256 CĐHH Nguyễn Minh Chí Ninh Thạnh Lợi, HD Sở LĐTBXH 1/23/2019 14/05/2019
01/02/2019
Đi 30/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp Trịnh Văn Sấu (28/02/2019)
257 Cấp
Giấy phép LĐ
Công ty TNHH MTV Pinetree
Kim Kang Hyun
Vĩnh Lợi, BL Sở LĐTBXH 1/23/2019 1/30/2019 28/01/2019 Trực tiếp Trần Thái Dương (29/01/2019)
258 MTP
HĐKC
Trần Văn Ánh Vĩnh Hậu A, HB Sở LĐTBXH 1/24/2019 1/31/2019 28/01/2019 Trực tiếp Huỳnh Thị Hồng Nhiên (13/02/2019)
259 MTP
HĐKC
Nguyễn Ngọc Thanh Vĩnh Bình, HB Sở LĐTBXH 1/24/2019 1/31/2019 28/01/2019 Trực tiếp Huỳnh Thị Hồng Nhiên (13/02/2019)
260 Sửa đổi TT TB: Phan Văn Nhiên Ninh Quới A, HD Sở LĐTBXH 1/25/2019 3/1/2019 31/01/2019 Trực tiếp Phan Văn Nhiên (26/02/2019)
261 MTP
CCGĐCM
Trương Thị Đặng Ninh Quới A, HD Sở LĐTBXH 1/25/2019 2/1/2019 30/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (12/02/2019)
262 Thờ cúng
LS
LS: Phan Văn Tiên Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/25/2019 2/15/2019 29/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (30/01/2019)
263 Thờ cúng
LS
LS: Huỳnh Văn Nhựt Châu Hưng A, VL Sở LĐTBXH 1/25/2019 2/15/2019 29/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (30/01/2019)
264 BHYT Nguyễn Thị Út Lớn Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 1/25/2019 2/12/2019 28/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (30/01/2019)
265 BHYT Lương Hữu Đông Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/25/2019 2/12/2019 28/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (30/01/2019)
266 Chuyển
HSTB
Trần Công Thanh TPBL - Bến Tre Sở LĐTBXH 1/25/2019 2/20/2019 20/02/2019 Trực tiếp Trần Công Thanh (20/02/2019)
267 MTP
CCGĐCM
Võ Thị Kiếm Phong Tân, GR Sở LĐTBXH 1/25/2019 2/1/2019 30/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (26/02/2019)
268 Thờ cúng
LS
LS: Đỗ Văn Tiếu Phong Thạnh, GR Sở LĐTBXH 1/25/2019 2/15/2019 29/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (30/01/2019)
269 Thờ cúng
LS
LS: Nguyễn Ngọc Ánh Láng Tròn, GR Sở LĐTBXH 1/25/2019 2/15/2019 29/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (30/01/2019)
270 Thờ cúng
LS
LS: Phú Văn Kiện Tân Phong, GR Sở LĐTBXH 1/25/2019 2/15/2019 29/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (30/01/2019)
271 Thờ cúng
LS
LS: Nguyễn Văn Xem Tân Phong, GR Sở LĐTBXH 1/25/2019 2/15/2019 29/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (30/01/2019)
272 MTP
TNLS
Nguyễn Thị Nhạn An Trạch, ĐH Sở LĐTBXH 1/28/2019 2/11/2019 29/01/2019 Trực tiếp Trương Văn Cần (12/02/2019)
273 MTP
HĐKC
Nguyễn Thành Công An Phúc, ĐH Sở LĐTBXH 1/28/2019 2/11/2019 31/01/2019 Trực tiếp Trương Văn Cần (12/02/2019)
274 MTP
HĐKC
Lê Thị Ánh An Trạch, ĐH Sở LĐTBXH 1/28/2019 2/11/2019 31/01/2019 Trực tiếp Trương Văn Cần (12/02/2019)
275 MTP
HĐKC
Thái Thị Mến An Phúc, ĐH Sở LĐTBXH 1/28/2019 2/11/2019 31/01/2019 Trực tiếp Trương Văn Cần (12/02/2019)
276 MTP
HĐKC
Trần Thị Hiếm Vĩnh Phú Đông, PL Sở LĐTBXH 1/28/2019 2/11/2019 31/01/2019 Trực tiếp  
277 CĐHH Ngô Hữu Nghị TT Phước Long, PL Sở LĐTBXH 1/28/2019 17/05/2019
13/02/2019
Đi 30/01/2019
27/02/2019
Trực tiếp  
278 CĐHH Nguyễn Ngọc Hiền xã Phước Long, PL Sở LĐTBXH 1/28/2019 17/05/2019
13/02/2019
30/01/2019 Trực tiếp  
279 MTP
TNLS
Bùi Thị Chương Phong Thạnh Đông, GR Sở LĐTBXH 1/29/2019 2/12/2019 30/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (26/02/2019)
280 Thỏa ước
LĐTT
Công ty TNHH MTV Huy Long An-BL Hòa Bình, BL Sở LĐTBXH 1/29/2019 2/21/2019 01/02/2019 Trực tiếp  
281 BHYT Nguyễn Văn Bảy Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/30/2019 2/15/2019 31/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (12/02/2019)
282 BHYT Nguyễn Thị Tuyết Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/30/2019 2/15/2019 31/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (12/02/2019)
283 BHYT Đào Thị Điệp Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 1/30/2019 2/15/2019 31/01/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (12/02/2019)
284 Hồ sơ
chuyên gia
Nguyễn Văn Tưởng Láng Tròn, GR Sở LĐTBXH 1/30/2019 2/11/2019 Đi 31/01/2019 Trực tiếp  
284 A MTP
HĐKC
Lê Hoàng Thảnh Phong Thạnh, GR Sở LĐTBXH 1/31/2019 2/14/2019 31/01/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (26/02/2019)
285 MTP TB Huỳnh Lương Nam Phường 1, BL Sở LĐTBXH 2/1/2019 2/15/2019 11/02/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
286 MTP TB Nguyễn Thanh Vân Phường 1, BL Sở LĐTBXH 2/1/2019 2/15/2019 11/02/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
287 MTP
tù đày
Lâm Đắc Thắng Phường 5, BL Sở LĐTBXH 2/1/2019 2/15/2019 11/02/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
288 Thờ cúng
LS
LS: Chiêm Ngọt Phường 3, BL Sở LĐTBXH 2/1/2019 2/22/2019 21/02/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (26/02/2019)
289 BHYT Nguyễn Công Dân Phường 7, BL Sở LĐTBXH 2/1/2019 2/19/2019 11/02/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
290 Hồ sơ gốc
chuyển đến
LS: Lâm Văn Hải Sóc Trăng - TPBL Sở LĐTBXH 2/1/2019 2/22/2019   Trực tiếp Mời gia đình làm việc BS HS hưởng MTP 
291 Chuyển sao y
HSLS
LS: Lê Văn Long Hồng Dân - Kiên Giang Sở LĐTBXH 2/11/2019 2/28/2019 25/02/2019 Trực tiếp  
292 Thờ cúng
LS
LS: Huỳnh Văn Sến Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 2/12/2019 2/26/2019 25/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (28/02/2019)
293 BHYT Nguyễn Văn Thanh Hưng Hội, VL Sở LĐTBXH 2/12/2019 2/21/2019 14/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (15/02/2019)
294 BHYT Lý Thị Cúc Châu Thới, VL Sở LĐTBXH 2/12/2019 2/21/2019 14/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (15/02/2019)
295 BHYT Võ Thị Thủy Vĩnh Hưng, VL Sở LĐTBXH 2/12/2019 2/21/2019 14/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (15/02/2019)
296 MTP TB Nguyễn Văn (Thanh) Đoàn Nhà Mát, BL Sở LĐTBXH 2/12/2019 2/19/2019 14/02/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
297 CĐHH Cha: Trần Công Sơn
Con: Trần Quốc Khải
Phường 8, BL Sở LĐTBXH 2/12/2019 27/05/2019
21/02/2019
18/02/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (18/02/2019)
298 Chuyển
HSLS
LS: Nguyễn Văn Kiện
Nguyễn Văn Lần
Phường 8, Cà Mau Sở LĐTBXH 2/13/2019 3/4/2019   Trực tiếp  
299 Chuyển
HSLS
LS: Nguyễn Văn Qưới
Nguyễn Thị Phượng
Hưng Phú, PL Sở LĐTBXH 2/13/2019 3/4/2019   Trực tiếp  
300 Chuyển
CCGĐCM
Huỳnh Thị Lệ Phước Long - Hồng Dân Sở LĐTBXH 2/13/2019 3/4/2019 01/03/2019 Trực tiếp  
301 Chuyển
 CĐHH +TB
Võ Hoàng Mãnh Phước Long - Hồng Dân Sở LĐTBXH 2/13/2019 3/4/2019 01/03/2019 Trực tiếp  
302 MTP TB Lê Chí Thành Vĩnh Mỹ B, HB Sở LĐTBXH 2/13/2019 2/20/2019 14/02/2019 Trực tiếp Huỳnh Thanh Ngợi (18/02/2019)
303 MTP
CCGĐCM
Trần Văn Long Vĩnh Bình, HB Sở LĐTBXH 2/13/2019 2/20/2019 19/02/2019 Trực tiếp Huỳnh Thanh Ngợi (28/02/2019)
304 MTP
CCGĐCM
Dương Thị Mực Minh Diệu, HB Sở LĐTBXH 2/13/2019 2/20/2019 19/02/2019 Trực tiếp Huỳnh Thanh Ngợi (28/02/2019)
305 MTP
HĐKC
Nguyễn Thị Lan Vĩnh Lộc, HD Sở LĐTBXH 2/14/2019 2/21/2019 15/02/2019 Trực tiếp Trương Thị Út (21/02/2019)
306 Thờ cúng
LS
LS: Trần Bình Dương Ninh Quới A, HD Sở LĐTBXH 2/14/2019 2/28/2018 28/02/2019 Trực tiếp Trịnh Văn Sấu (28/02/2019)
307 Thờ cúng
LS
LS: Nguyễn Văn Gia Ninh Quới, HD Sở LĐTBXH 2/14/2019 2/28/2018 25/02/2019 Trực tiếp Trịnh Văn Sấu (28/02/2019)
308 Thờ cúng
LS
LS: Bùi Thanh Dân Ninh Quới A, HD Sở LĐTBXH 2/14/2019 2/28/2018 25/02/2019 Trực tiếp Trịnh Văn Sấu (28/02/2019)
309 Thờ cúng
LS
LS: Lưu Văn Tạo Vĩnh Lộc, HD Sở LĐTBXH 2/14/2019 2/28/2018 25/02/2019 Trực tiếp Trịnh Văn Sấu (28/02/2019)
310 Thờ cúng
LS
LS: Huỳnh Chí Trung Ninh Thạnh Lợi A, HD Sở LĐTBXH 2/14/2019 2/28/2018 27/02/2019 Trực tiếp  
311 BMVNAH Trần Thị Hai Vĩnh Lộc, HD Sở LĐTBXH 2/14/2019 2/21/2019 21/02/2019 Trực tiếp Trịnh Văn Sấu (28/02/2019)
312 Sửa đổi TT LS: Nguyễn Văn Gia Ninh Hòa, HD Sở LĐTBXH 2/14/2019 3/7/2019 27/02/2019 Trực tiếp Trịnh Văn Sấu (28/02/2019)
313 Sửa đổi TT LS: Đặng Văn Hoàng Ngan Dừa, HD Sở LĐTBXH 2/14/2019 3/7/2019 27/02/2019 Trực tiếp Trịnh Văn Sấu (28/02/2019)
314 CĐHH Đỗ Văn Thông Lộc Ninh, HD Sở LĐTBXH 2/14/2019 25/02/2019
29/05/2019
18/02/2019 Trực tiếp Trương Thị Út (21/02/2019)
315 CĐHH Nguyễn Thị Hồng Lộc Ninh, HD Sở LĐTBXH 2/14/2019 25/02/2019
29/05/2019
18/02/2019 Trực tiếp Trương Thị Út (21/02/2019)
316 CĐHH Thị Kia Lộc Ninh, HD Sở LĐTBXH 2/14/2019 25/02/2019
29/05/2019
18/02/2019 Trực tiếp Trương Thị Út (21/02/2019)
317 HĐKC Lý Quốc Mẫn Tân Phong, GR Sở LĐTBXH 2/15/2019 2/27/2019 28/02/2019 Trực tiếp  
318 HĐKC Nguyễn Văn Biên Phong Thạnh, GR Sở LĐTBXH 2/15/2019 2/27/2019 28/02/2019 Trực tiếp  
319 HĐKC Nguyễn Thị Thi Phong Tân, GR Sở LĐTBXH 2/15/2019 2/27/2019 28/02/2019 Trực tiếp  
320 HĐKC Cao Văn Chuyện Phong Thạnh Đông, GR Sở LĐTBXH 2/15/2019 2/27/2019 28/02/2019 Trực tiếp  
321 CCGĐCM
chết
Lâm Thị Mỹ Phong Thạnh Đông, GR Sở LĐTBXH 2/15/2019 2/27/2019 Đi 18/02/2019 Trực tiếp  
322 CCGĐCM Châu Thị Hà Phong Tân, GR Sở LĐTBXH 2/15/2019 2/25/2019 18/02/2019 Trực tiếp Lương Quốc Sự (26/02/2019)
323 Chuyển HS
TB, BB
Đỗ Thanh Xuân Giá Rai - Cà Mau Sở LĐTBXH 2/15/2019 3/8/2019   Trực tiếp  
324 Chuyển
HSLS
LS: Bùi Văn Oanh Phước Long - Sóc Trăng Sở LĐTBXH 2/15/2019 3/8/2019   Trực tiếp  
325 MTP TB
CĐHH
Huỳnh Văn Hiếu Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 2/15/2019 2/22/2019 22/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (28/02/2019)
326 MTP
TNLS
Đỗ Thị Sức Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 2/15/2019 2/22/2019 22/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (28/02/2019)
327 MTP TB Nguyễn Văn Téo Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 2/15/2019 2/22/2019 22/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (28/02/2019)
328 Thờ cúng
LS
LS: Trần Văn Độ Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 2/15/2019 3/1/2019 25/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (28/02/2019)
329 Thờ cúng
LS
LS: Trương Văn Oanh Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 2/15/2019 3/1/2019 25/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (28/02/2019)
330 Thờ cúng
LS
LS: Nguyễn Văn Hiếu Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 2/15/2019 3/1/2019 26/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (28/02/2019)
331 Thờ cúng
LS
LS: Đặng Văn Lạc Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 2/15/2019 3/1/2019 25/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (28/02/2019)
332 Thờ cúng
LS
LS: Đặng Văn Sơn Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 2/15/2019 3/1/2019 25/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (28/02/2019)
333 Thờ cúng
LS
LS: Nguyễn Văn Ruộng Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 2/15/2019 3/1/2019 25/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (28/02/2019)
334 BHYT Nguyễn Thị Nhã Hưng Thành, VL Sở LĐTBXH 2/15/2019 2/26/2019 19/02/2019 Trực tiếp Lê Thị Kiều Hạnh (21/02/2019)
335 HĐKC Nguyễn Văn Thừa Vĩnh Hưng A, VL Sở LĐTBXH 2/15/2019 2/27/2019 27/02/2019 Trực tiếp  
336 BHYT Huỳnh Thị Hồng Châu Phường 3, BL Sở LĐTBXH 2/18/2019 2/27/2019 19/02/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (20/02/2019)
337 BHYT Chiêm Tấn Hùng Vĩnh Trạch Đông, BL Sở LĐTBXH 2/18/2019 2/27/2019 19/02/2019 Trực tiếp Trần Mai Thi (20/02/2019)
338 Thờ cúng
LS
LS: Đỗ Hoàng (Văn) Phúc Vĩnh Mỹ A, HB Sở LĐTBXH 2/18/2019 3/4/2019 25/02/2019 Trực tiếp Huỳnh Thanh Ngợi (28/02/2019)
339 Thờ cúng
LS
LS: Lương Văn Mèo TT Hòa Bình, HB Sở LĐTBXH 2/18/2019 3/4/2019 25/02/2019 Trực tiếp Huỳnh Thanh Ngợi (28/02/2019)
340 Thờ cúng
LS
LS: Huỳnh Văn Lệnh Vĩnh Thịnh, HB Sở LĐTBXH