SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
1
9
1
7
7
Tin chuyên ngành Thứ Ba, 04/03/2014, 14:00

Bình đẳng giới - Vì sự tiến bộ phụ nữ

 Ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng, vấn đề giải phóng phụ nữ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta hết sức coi trọng và “thực hiện nam nữ bình quyền” cũng đã được nêu ra trong văn kiện thành lập Đảng tháng 02 năm 1930, được coi như một phần trong chủ trương, đường lối cách mạng giải phóng dân tộc. Gặp gỡ và nói chuyện với đại biểu nữ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) Bác nói: “ Nói phụ nữ là nói nửa phần xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa”. Trên thế giới, ngày 18/12/1979, Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) đã được Đại hội đồng Liên hiệp quốc phê chuẩn, Việt Nam là một trong những Quốc gia đầu tiên ký tham gia Công ước vào ngày 29/7/1980 và được phê chuẩn vào ngày 27/11/1981. Từ nhiều năm nay, Đảng ta rất quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ nữ, nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ nữ đã được ban hành như: Nghị quyết 153/ NQ-TW năm 1967, Chỉ thị 64/ CT-TW năm 1984, Chỉ thị 37/CT-TW năm 1994, Nghị quyết 11 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quốc hội ban hành Luật Bình đẳng giới; Chính phủ và các cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành nhiều Nghị định, Quyết định, Chương trình, Đề án nhằm cụ thể hóa thực hiện Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Theo báo cáo phát triển con người năm 2011 của Liên hiệp quốc, Việt Nam có chỉ số bất bình đẳng giới xếp thứ 48/187 Quốc gia và vùng lãnh thổ (So với chỉ số phát triển con người xếp thứ hạng 128/187). Điều này cho thấy, Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong việc thực hiện bình đẳng giới gắn với sự tiến bộ của phụ nữ trong những năm gần đây. Việt Nam cũng được Ngân hàng Thế giới đánh giá là Quốc gia có tốc độ thu hẹp khoảng cách về giới nhanh nhất trong 20 năm gần đây ở khu vực Đông Nam Á, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội…

Thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, thông qua sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, vai trò tham mưu của cơ quan chức năng, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả của Ủy ban nhân dân từ tỉnh đến cơ sở và sự khẳng định vươn lên của mỗi cá nhân.Từ đó, kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và cộng đồng, đặc biệt thực hiện quyền bình đẳng trong đời sống chính trị ngày càng được quan tâm hơn: Tích cực ban hành các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới nhằm từng bước xóa bỏ khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị như: Quy định tỷ lệ nữ tham gia cơ quan dân cử các cấp, yêu cầu có sự tham gia của phụ nữ trong ban lãnh đạo các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở, chính sách ưu đãi tạo điều kiện để phụ nữ có cơ hội tham gia học tập, đào tạo nâng cao trình độ, bao gồm kỹ năng lãnh đạo, quản lý….Với những nỗ lực đó, tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý có những cải thiện đáng kể, có nhiều phụ nữ giữ vị trí lãnh đạo các cấp trong tỉnh, cụ thể: Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt kế hoạch trung ương giao, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chiếm  28,57%, huyện, thành phố 28%, xã, phường, thị trấn 20%, Tỷ lệ nữ là lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước, Đảng, Đoàn thể cấp tỉnh, huyện có 10/31 đơn vị đạt tỷ lệ 31%. (Trong đó Phó Chủ tịch UBND các cấp đạt tỷ lệ 31% ( trong đó cấp tỉnh là ¼ đạt 25%; cấp huyện, thành phố: 2/7 đạt 28%, cấp xã : Chủ tịch, Phó chủ tịch: 26/64 đạt tỷ lệ 40%), tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tăng cao hơn qua từng nhiệm kỳ.

Qua các cuộc gặp gỡ tiếp xúc cử tri và trực tiếp tiếp cận với nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khu vực công, khu vực tư và người dân làm nghề tự do, nội trợ... đều có nhận định, cảm nhận sự tiến bộ của xã hội. Trong đó, sự bất bình đẳng giới ngày càng được Nhà nước, xã hội và gia đình quan tâm nhiều hơn, nên kết quả đến nay về cơ bản đã được pháp luật quy định khá đầy đủ và toàn diện nhằm thực hiện bình đẳng giới thực chất. Tuy nhiên, trong nhận thức và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ chưa được sâu và rộng, chưa thực sự quyết liệt. Điều muốn nhấn mạnh và cần tạo sự chuyển biến trước tiên đó là đảm bảo bình đẳng giới trong lỉnh vực chính trị, khoa học- kỹ thuật và quản lý doanh nghiệp, cần tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Đồng thời cần có nhiều giải pháp tích cực hơn để thực hiện các mục tiêu giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực y tế, lao động, việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ ở khu vực nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ để từng bước đảm bảo sự tham gia bình đẳng nam, nữ trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bình đẳng giới trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể dục- thể thao, thông tin-  truyền thông. Đặc biệt hơn, làm cho người viết bài này cũng như tâm tư nguyện vọng của số đông nữ cán bộ công chức, viên chức và người dân mong muốn bình đẳng giới trong đời sống gia đình, xóa bỏ bạo lực gia đình phải sớm thực sự được đảm bảo. 

Để thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ thực sự đi vào đời sống xã hội và đạt yêu cầu, mục tiêu đã đề ra trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020, cần tập trung những vấn đề cơ bản sau:

Trước tiên, cần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về bình đẳng giới. Trên cơ sở chủ trương, chính sách, pháp luật đã được ban hành thì việc cụ thể hóa phải bám vào yêu câu mục tiêu, chỉ tiêu quy định chung, tỉnh cần đề ra chỉ tiêu phấn đấu với những nhiệm vụ, giải pháp tương ứng và phải được xem như nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bởi bình đẳng giới không chỉ là một nội dung quan trọng của nhiệm vụ bảo đảm thực hiện mục tiêu công bằng và tiến bộ xã hội mà còn là nhiệm vụ Quốc gia thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ được Liên hiệp quốc đề ra, Việt Nam đã cam kết thực hiện.

Trên cơ sở chương trình của tỉnh được phê duyệt, các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện cần được triển khai, tuyên truyền phổ biến thường xuyên, liên tục từ nội bộ ra quần chúng nhân dân và ở các cấp học trong trường học với nhiều hình thức nhằm tạo nhận thức sâu sắc ý nghĩa và sự cần thiết thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ sẽ đem lại những lợi ích cho gia đình và xã hội, để mọi người có ý thức và tự giác thực hiện.

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu chia sẻ công việc gia đình giữa nam và nữ, nói không với bạo lực gia đình. Khi mà cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện sẽ có tác dụng thúc đẩy xã hội và đây được xem là nhiệm vụ thường xuyên, cần đưa vào chỉ tiêu thi đua của tổ chức, cá nhân, có như vậy phong trào hành động sẽ hiệu quả hơn, gia đình Việt Nam sẽ có hạnh phúc nhiều hơn.

Đối với phụ nữ, không phân biệt thành phần giai cấp, địa vị xã hội đều bình đẳng và cần phải có ý chí vượt khó vươn lên tự khẳng định mình trong mọi lĩnh vực, sống và làm việc phải tôn trọng pháp luật và những quy định của địa phương để hình ảnh người phụ nữ luôn đẹp trong mắt mọi người.

Cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, quản lý Nhà nước các cấp trong tỉnh cần đề cao trách nhiệm, sâu sát và kịp thời đề xuất chủ trương, biện pháp phù hợp để chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành thực hiện nghị quyết, chiến lược, chương trình về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tỉnh.

Để thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng vì sự tiến bộ của phụ nữ và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể là chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 được sớm đi vào cuộc sống và thành công, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thường xuyên theo định kỳ và phải được sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện so với chỉ tiêu của Chiến lược từng thời gian.

Với tầm quan trọng của việc bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, sự nỗ lực thực hiện có kết quả nhất định trong thời gian qua. Tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự tổ chức điều hành có hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh, của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, đồng thuận, gương mẫu thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức và toàn dân thì chắc chắn tỉnh Bạc Liêu sẽ sớm trở thành điểm sáng góp phần thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020 đã đề ra./.

Võ Thị Hồng Thoại

Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu


Số lượt người xem: 8878 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày