Responsive Image
Kết quả giải quyết
Thủ tục hành chính

Tiếp nhận:

298

Giải quyết:

283

Trước hạn:

270

95%

Đúng hạn:

283

100%

Trễ hạn:

0

0%

Tự động cập nhật lúc 08:23 ngày 24/07/2020
Liên kết web
Thăm dò

null Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên”.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ tư, 04/11/2020, 09:24
Màu chữ Cỡ chữ
Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên”.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thực hiện Kế hoạch 35-KH/ĐU ngày 03/01/2020 của Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Kế hoạch số 02-KH/CB ngày 04/02/2020 của Chi bộ VI về học tập chuyên đề, tư tưởng năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Được sự thống nhất của Chi ủy Chi bộ VI và Ban Giám đốc Trung tâm, Ngày 03/11/2020 Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên”.

Thành phần tham dự gồm có: Ban Chi ủy Chi bộ VI, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm DVVL, Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm DVVL và toàn thể đoàn viên, viên chức và người lao động Trung tâm.

Với quan điểm và nhận thức thanh niên là lực lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đất nước, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng và hết sức quan tâm đến vấn đề thanh niên. Người viết: "Bác rất yêu mến thanh niên, vì thanh niên là người tiếp sức cho cách mạng, cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách, dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai, tức là các cháu thiếu niên nhi đồng".

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Qua các buổi học tập đa số đoàn viên Chi đoàn đều có chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, xây dựng Chi đoàn ngày càng trong sạch vững mạnh. Từ đó ý thức, trách nhiệm của từng cá nhân ngày một được nâng cao, mạnh dạn hơn trong phát biểu ý kiến đóng góp, cùng nhau nghiên cứu, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt học tập, tinh thần đoàn kết nội bộ ngày càng được giữ vững.

Trong thời gian tới Chi đoàn sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên bằng hiều hình thức, biện pháp khác nhau, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, về lý tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên; chú trọng công tác thi đua khen thưởng, nhất là công tác đánh giá, phân loại đoàn viên; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn và các kỹ năng cho thanh niên là cán bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên; tích cực làm tốt công tác tham mưu và thực hiện tốt công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; chủ động tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động đoàn, phong trào thanh niên; sẵn sàng tham gia các phong trào, hoạt động do đoàn cấp trên phát động.

Đồng chí: Nguyễn Văn Tươi - Bí thư Chi bộ VI - Giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt

Qua buổi sinh hoạt đồng chí Bí thư Chi bộ VI phát biểu chỉ đạo: Công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ nâng cao nhận thức cho thanh niên, mà còn bảo đảm cho sự phát triển vững chắc của tổ chức Đoàn. Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục cho đoàn viên, Trong thời gian tới đoàn viên Chi đoàn phải luôn nêu cao tính tự giác, rèn luyện, trau dồi hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong xử lý công việc, có ý thức nâng cao chất lượng tham mưu trong lĩnh vực chuyên môn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. 

Để tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Trung tâm Dịch vụ việc làm nhiệm kỳ 2019 - 2022 đã đề ra. Chi đoàn xác định cần nâng cao hơn nữa vai trò của đoàn viên thanh niên trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên cũng như thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong thời gian tới BCH Chi đoàn đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi đoàn như sau:

Một là: Luôn tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Chi uỷ, Ban Giám đốc, của Đoàn cấp trên và sự phối hợp với Công đoàn cơ quan để tạo điều kiện hỗ trợ cho Chi đoàn trong các hoạt động. Bên cạnh đó cần tích cực chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất với Cấp ủy, Chính quyền cơ quan.

Hai là: Thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống cho ĐVTN.

Ba là: Thường xuyên đổi mới hình thức sinh hoạt và các hoạt động của Chi đoàn theo hướng đồng hành, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên. Nội dung hoạt động Đoàn phải thiết thực, bám sát thực tiễn và định hướng của Đoàn cấp trên. Hình thức tổ chức triển khai chủ trương, chính sách, các phong trào phải linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn để thu hút đoàn viên. Đội ngũ cán bộ đoàn phải luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên ĐVTN tích cực phấn đấu, rèn luyện, đem hết tinh thần và sự nhiệt tình để đóng góp cho hoạt động của chi đoàn.

Bốn là: Phát huy tính năng động, sáng tạo, đoàn kết, nhiệt tình, nâng cao tinh thần tự giác và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong tham gia sinh hoạt Chi đoàn, xem đây là nhân tố quan trọng tạo nên thành công của hoạt động công tác Đoàn.

Năm là: BCH Chi đoàn ý thức được rằng công tác Đoàn và phong trào Thanh niên là trường học thực tiễn, từ đó có kế hoạch xây dựng phương pháp làm việc hợp lý, khoa học giữa công tác Đoàn và công tác chuyên môn, gắn kết chặt chẽ công tác đoàn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chi đoàn chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ khi mỗi đoàn viên thực hiện tốt công việc chuyên môn được giao./.

Minh Luân (Chi đoàn TT DVVL)

Số lượt xem: 198

Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn