Responsive Image
Liên kết web
Thăm dò

null Cụ thể hóa và quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019

Tin chuyên ngành
Thứ tư, 06/03/2019, 09:00
Màu chữ Cỡ chữ
Cụ thể hóa và quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019

Để cụ thể hóa và quyết tâm thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng Kế hoạch và Cam kết thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019, trong đó tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm  sau đây:

1. Về chỉ tiêu

- Lao động qua đào tạo 38.000 người. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,08%.

- Tạo việc làm 18.300 người, trong đó tạo việc làm trong nước 18.000 người; xuất khẩu lao động (đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) 300 người. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp thành thị 2,1%, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 3,42%.

- Đến cuối năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 43.962 người (tỷ lệ 90%); số người tham gia bảo hiểm tự nguyện 876 người (tỷ lệ 0,31%); số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 37.622 người (tỷ lệ 90%).

- Đến cuối năm 2019, phấn đấu 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư cùng nơi cư trú.

- Đến cuối năm 2019, giảm tỷ lệ hộ nghèo tối thiểu 2,4%.

- Đến cuối năm 2019, có 64 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em; 5.000 trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp dưới các hình thức.

2. Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm

a) Nhiệm vụ cụ thể

Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 03 Hội nghị chuyên đề:

- Hội nghị về công tác Giảm nghèo năm 2019.

- Hội nghị về Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm năm 2019.

- Hội nghị về Xuất khẩu lao động năm 2019.

b) Nhiệm vụ chung

- Tham mưu xây dựng các văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thủ tục, trình tự, thời gian quy định và đảm bảo chất lượng về nội dung.

- Kịp thời cụ thể hóa và tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các chủ trương, nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực của Ngành. 

- Khẩn trương xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các kế hoạch, chương trình thực hiện của Sở, Ngành hoàn thành trước thời gian quy định.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng thời gian việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết các kế hoạch, chương trình trên các lĩnh vực của Ngành.

- Chủ động tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời linh động, sáng tạo và đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhất là xây dựng và nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

                                                                             VĂN PHÒNG SỞ

 

Số lượt xem: 117

Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn