Responsive Image
Liên kết web
Thăm dò

null Thực hiện tốt công tác 6 tháng đầu năm 2018 về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội

Tin chuyên ngành
Thứ sáu, 28/09/2018, 08:46
Màu chữ Cỡ chữ
Thực hiện tốt công tác 6 tháng đầu năm 2018 về lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội

 

 

 

 

Được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, ngay từ đầu năm 2018 các chương trình, kế hoạch thực hiện các quyết định của Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được Sở chủ động xây dựng và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời được sự quan tâm, phối hợp đồng bộ của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội được kịp thời. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc, chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện, cũng như khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, các nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Công tác triển khai thực hiện các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp; các chế độ, chính sách đối với người lao động được Sở quan tâm, cao điểm là tổ chức các hoạt động trong tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2018. Tổ chức thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan đến lao động, doanh nghiệp. Riêng thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết kịp thời 1.160 hồ sơ, với tổng số tiền trên 11,8 tỷ đồng.

Sở đã tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ, tạo việc làm cho người lao động, trong đó chú trọng việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 17/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 14.304 người (6.507 nữ), đạt 79,5% kế hoạch năm, trong đó: trong tỉnh 2.930 người, ngoài tỉnh 11.374 người (người dân tộc thiểu số 844 người), tăng 10,74% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu lao động 140 người, đạt 46,6% so với kế hoạch năm, trong đó: thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm 39 người và qua thân nhân giới thiệu 101 người, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác đào tạo nghề Dạy nghề của tỉnh luôn được tập trung triển khai thực hiện, từ việc củng cố, sắp xếp mạng lưới dạy nghề trên địa bàn tỉnh đến việc triển khai, giám sát việc thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở dạy nghề góp phần giải quyết việc làm cho người lao động. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2018, đã dạy nghề cho 4.708/11.000 người, đạt 42,8% kế hoạch năm, trong đó: Dạy nghề dưới 3 tháng 2.921 lao động; truyền nghề 1.787 lao động, tăng 46,3% so với với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực Người có công luôn được ưu tiên thực hiện, trong 6 tháng đầu năm, chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho trên 10.996 người hưởng thường xuyên với số tiền trên 90 tỷ đồng và 578 người hưởng một lần với số tiền trên 3,5 tỷ đồng; có 27.765 người có công được cấp Bảo hiểm y tế; chi trả điều dưỡng tại gia đình 4.123 người với số tiền trên 4,5 tỷ đồng; điều dưỡng tập trung 82 người với số tiền trên 300 triệu đồng; tổ chức đưa trên 124 người có công đi tham quan, Côn Đảo, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; duy trì tốt việc hỗ trợ, giúp đỡ 176 thương binh 1/4, 2/4 có mức sống trung bình gặp khó khăn; phụng dưỡng 144 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống với số tiền 1.000.000 đồng/người/tháng; phối hợp triển khai xây dựng mới 4.169 căn nhà, sửa chữa 1.134 căn nhà cho người có công với cách mạng theo Quyết định Số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Đến thời điểm này đã xây xong 800 căn, sửa chữa 109 căn, số còn lại đang triển khai thực hiện. Việc xác nhận, công nhận và giải quyết chế độ người có công với cách mạng được thực hiện tốt đảm bảo chính xác, đúng thời gian quy định theo giao ước thi đua đã ký kết giữa các huyện, thị xã, thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, Sở đã giải quyết 626 hồ sơ, trong đó: 322 hồ sơ mai táng phí, 127 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ, 06 hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng thường xuyên và một lần, 12 hồ sơ tù đày hưởng thường xuyên, 25 hồ sơ trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 30 hồ sơ hoạt động kháng chiến, 101 hồ sơ chế độ nhiễm chất độc hóa học, cấp và đổi 500 thẻ thương binh, liệt sĩ, chuyển đi và đến 83 hồ sơ các loại, cấp 31 sổ dụng cụ chỉnh hình, 02 sổ ưu đãi giáo dục.

Tiếp tục thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, cấp BHYT cho 28.671 người thuộc diện hộ nghèo, 33.830 người thuộc hộ cận nghèo và  88.343 người sống vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển.

Sở đã tích cực triển khai thực hiện công tác bảo trợ xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2018, chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội, tổng số tiền 69 tỷ đồng, trong đó: chi trợ cấp thường xuyên cho 26.543 người, số tiền 57 tỷ đồng; mua BHYT cho 21.393 người, số tiền 7 tỷ đồng; hỗ trợ mai táng phí 950 đối tượng, số tiền 5 tỷ đồng; tiếp nhận, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở Bảo trợ xã hội, tổng số 213 đối tượng bảo trợ xã hội, với kinh phí chi hỗ trợ 1,2 tỷ đồng; tham mưu UBND tỉnh, tổ chức thăm tặng quà nhân ngày người cao tuổi Việt nam 6/6, tổng số 712 cụ, với số tiền trên 375 triệu đồng (trong đó có 675 cụ 90 tuổi; 37 cụ 100 tuổi).

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được sự chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền và sự phối hợp, tham gia của các ngành, các cấp. Từ đó việc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018 được thuận lợi. Sở đã chỉ đạo tổ chức thực hiện một số hoạt động nổi bật như: ước thực hiện trong tháng 6, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018 lồng ghép kỷ niện 20 năm thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bạc Liêu, với hợn 320 đại biểu tham dự; tổ chức giải bóng đá Thiếu niên nhi đồng tỉnh Bạc Liêu hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018 (07 đội nam, 07 đội nữ: 140 trẻ em tham gia). Mua 77.266 Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi với số tiền trên 13 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã có 3.516/5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới mọi hình thức, đạt 70,3% so với chỉ tiêu giao (tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước). Số trẻ em bị tai nạn thương tích là 458 trường hợp (giảm 05 trường hợp so với cùng kỳ năm trước).

Công tác Bình đẳng giới, tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho học sinh tại 15 điểm trường THCS, THPT, với 1.500 học sinh tham gia; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đẳng giới cho cán bộ cấp huyện, xã, với hơn 420 đại biểu tham gia. Tổ chức 20 cuộc truyền thông phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, với hơn 950 người tham gia; củng cố 12 mô hình Câu lạc bộ bình đẳng giới trong tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan chức năng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, phê duyệt các Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ, phân cấp quản lý của từng cơ quan, đơn vị. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết về việc quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ cho học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy, tại cộng đồng; chế độ miễn cho học viên cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Công tác tuyên tuyền Phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp tốt với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm; duy trì Đội công tác xã hội tình nguyện; duy trì thí điểm các mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội giai đoạn 2017 – 2020. Nhìn chung các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở được cán bộ, đảng viên và người dân đồng tình ủng hộ, giúp cho người dân ý thức được việc phòng, chống tại nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh tiến hành kiểm tra 19 cuộc với 54 cơ sở, thông qua công tác kiểm tra đã xử phạt 05 cơ sở, đồng thời cho các cơ sở cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

Công tác cai nghiện, trong 6 tháng, tiếp nhận 119 lượt học viên vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tỉnh (101 quyết định, 18 tự nguyện), hết thời gian cai nghiện 21 học viên. Tổng số học viên hiện đang quản lý là 247 học viên (238 quyết định, 9 tự nguyện). Thường xuyên thực hiện công tác tư vấn, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho học viên về việc chấp hành pháp luật; đồng thời tổ chức tốt việc cắt cơn, giải độc 119 học viên, cấp thuốc thông thường cho 2.347 lượt học viên; tầm soát HIV cho 16 học viên. Ngoài ra, có trên 147 người nghiện ma túy tham gia điều trị bằng Methadone.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường nhằm kịp thời giải đáp, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực ngành, nỗi bật là duy trì việc tiếp công dân của lãnh đạo Sở tại bộ phận “một cửa” của Sở và tổ chức tiếp công dân hàng tháng tại các huyện, thị xã, thành phố. Trong 6 tháng, Sở tiếp trên 90 đại diện tổ chức, cá nhân đến liên hệ liên quan đến các lĩnh vực của ngành, qua đó đã thụ lý 07 đơn khiếu nại, tố cáo, kết quả đã chuyển về huyện giải quyết 02 đơn về chính sách người có công; Xác minh, giải quyết xong 03 đơn khiếu nại, tố cáo về chế độ Tuất từ trần, xử lý kỷ luật cán bộ và xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động; đang giải quyết 02 đơn.

Từ những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm Sở đã lập kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, với mục tiêu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Về Lao động: Tập huấn cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài theo Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử. Tập huấn và tổ chức điều tra Cung - Cầu lao động năm 2018. Triển khai thực hiện chương trình An toàn, vệ sịnh lao động năm 2018. Thực hiện rà soát chấn chỉnh hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Tham mưu Ban Giám đốc Sở phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Liên minh hợp tác xã, các ngành có liên quan đánh giá tình hình thực hiện áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Về việc làm: Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là triển khai Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu thực hiện Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 17/12/2017. Tổ chức các Phiên giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các Phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố tăng cường vận động lao động tham gia xuất khẩu lao động. Duy trì và phát huy hiệu quả các điểm vệ tinh giao dịch việc làm tại các xã, phường, thị trấn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm kiếm việc làm trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động.

Về Dạy nghề: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới theo Luật Giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động dạy nghề trên địa bàn tỉnh đảm bảo tổ chức đào tạo nghề gắn kết với vùng nguyên liệu, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm; chú trọng tạo việc làm tại các làng nghề truyền thống, tham gia lao động sản xuất trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và làm việc ở khu công nghiệp của các tỉnh lân cận.

Về chính sách Người có công: Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, tập trung một số nhiệm vụ: Tiếp tục xác minh những hồ sơ tồn đọng, cấp đổi bằng tổ quốc ghi công… Tiếp tục đôn đốc nhắc nhỡ các huyện, thị xã, thành phố triển khai hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg cho các hộ còn lại. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ thương binh 1/4, 2/4 theo sự phân công của UBND tỉnh. Triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018): Tổ chức Họp mặt người có công tiêu biểu và phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công; tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ…

Về công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội: Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020. Tiếp tục thực hiện Chương trình giảm nghèo năm 2018, trong đó tập trung tuyên truyền công tác giảm nghèo tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giảm nghèo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chương trình giảm nghèo nghèo. Tăng cường vận động Quỹ Vì người nghèo – An sinh xã hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện các hoạt động nhân tháng hành động người cao tuổi tháng 10/2018 và ngày quốc tế người khuyết tật 3/12.

Về Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cấp huyện, cấp xã thu thập, cập nhật dữ liệu trẻ em vào phần mềm quản lý đối tượng trẻ em. Phối hợp, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp và sinh viên theo học ngành công tác xã hội. Tổ chức tập huấn Nghị định 56 về nội dung can thiệp trợ giúp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và một số nội dung có liên quan. Tổ chức thực hiện mô hình điểm “Trợ giúp trẻ em mồ côi không nơi nương tựa dựa vào cộng đồng”. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động BVCSTE tại các huyện, thị xã, thành phố.

Về Công tác Bình đẳng giới: Phối hợp Hội LHPN tổ chức lớp tập huấn về nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ dân cử. Tổ chức triển khai Tháng hành động về Bình đẳng giới và Phòng chống Bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Tổ chức thực hiện thí điểm Mô hình địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh tại cộng đồng. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động BĐG, VSTBPN các Sở, Ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Về Công tác Phòng, chống tệ nạn xã hội: Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách, cộng tác viên công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, học sinh, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số và quần chúng nhân dân về phòng, chống tệ nạn xã hội và tội phạm. Củng cố và thành lập mới Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các ngành tỉnh có liên quan tổ chức kiểm tra các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trong việc chấm điểm, phân loại xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, điều trị, cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng.

Công tác Thanh tra và tiếp dân: Tiếp tục chủ trì Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra 12 cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc chấp hành các quy định về chính sách lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực ngành, tránh để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp./.

Hoàng Tây

Số lượt xem: 68

Thống kê truy cập
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở
Địa chỉ: 52/3 Đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3823928 - 0291.3824104    -    Fax: 0291.3952087
Email: sldtbxh@baclieu.gov.vn